13 november, 2018

HUSREGLER

HUSREGLER

Åbningstider

Udstillingen er åben alle dage kl. 10.00-17.00, også i weekends og på helligdage. Der er dog lukket mellem jul og nytår. Der kan også være lukket i forbindelse med særlige aktiviteter. Vi kan tilbyde at holde udstillingen åben uden for normal åbningstid i forbindelse med fx møder eller arbejde på standen. Ønsker I det, skal I sige det i receptionen senest 2 hverdage før, så der kan tilkaldes en lukkevagt. I betaler en pris pr. time udover normal åbningstid på 300 kr.

Adgangsforhold

Der er gratis parkering og adgang til udstillingsarealet i udstillingens normale åbningstid. HUSET Middelfart kan ved særlige lejligheder tage entré af besøgende til udstillingen.

Vareindlevering og -afhentning

Vareindlevering og -afhentning kan normalt ske i udstillingens åbningstid. Udstiller eller dennes leverandør skal altid melde sin ankomst i informationen.

Forsikring

Det er ikke muligt for HUSET Middelfart at tegne forsikring for udstillere. Udstillers egen erhvervsansvarsforsikring vil normalt dække uheld i forbindelse med standen i HUSET. Standmaterialer og produkter vil også normalt være dækket af udstillers løsøreforsikring mod brand og vandskade samt indbrud indtil en vis sum. Forsikring mod simpelt tyveri vil normalt ikke være dækket. Det er nødvendigt at få tilføjet udstillingens adresse på forsikringspolicerne. Vi opfordrer udstiller til at checke ovennævnte og forsikringsforhold i øvrigt med sit forsikringsselskab.

Forbehold

Vi råder udstilleren til selv at besigtige standarealet og foretage de nødvendige opmålinger og registreringer, der har betydning for standens indretning og opbygning. HUSET Middelfart fraskriver sig ansvaret for konsekvenserne af eventuelle lokale afvigelser fra ovenstående beskrivelse af bygning og installationer mm.

Brochureservice

Et centralt sted i udstillingen er der reoler til brochurer. Reolerne er frit tilgængelige for de besøgende, som kan bruge pc'ere til søgning efter ønskede brochurer i reolerne. Hver udstiller får 5 brochurepladser i brochurereolerne inkluderet i standlejen. HUSET Middelfart sørger for at der altid er fyldt op med brochurer og giver besked, hvis de løber tør. Man kan aftale at få ekstra brochurer i reolen. Det koster 720 kr. ekskl. moms pr. brochure.

Ønsker I at lægge brochurer på standen, kan vi sørge for, at der er fyldt op mod en ekstra ydelse på 3.600 kr. pr. brochure pr. år.

Brochurer skal afleveres eller sendes til HUSET Middelfart, som sørger for registrering og opfyldning i reolerne. Inden etablering af standen, eller når ny brochure ønskes optaget i systemet, skal udstiller sende et oplag på 200 stk. af hver brochure.

Møderum

Som udstiller får du 15 % rabat på alle typer af møder og konferencer for over 10 personer i HUSET Middelfart. I sparer desuden 15 % på ydelser i konferencecenteret, fx frokostbuffet og aftenmenu ekskl. drikkevarer samt overnatning.

Særligt om den indendørs udstilling

Gulv

Standarealet er belagt med tæppe i farven mørk grå. Udstilleren er velkommen til, efter aftale, at udlægge egen gulvbelægning oven på tæppet.

Standvægge

Skillevæggene mellem standene består af ca. 70 mm tykke, hvidmalede trækassetter i højden ca. 2,10/2,40 m. Væggene kan efter aftale leveres i en anden farve.

Montage i standvægge, som udgøres af bygningens skillevægge og ydervægge (gips eller tegl), må kun ske efter konkret aftale.

Loft

Over standene er der enten hvidmalet gipsloft i en højde på ca. 2,75 m over gulvet eller træbetonloft i en højde fra 2,60 m. til ca. 5,50 m over gulvet.

Montage i tagkonstruktionen og loftet må kun ske efter konkret aftale.

El og belysning

Ordinære 230 V elstik forefindes i nærheden af hver stand, og generel belysning i udstillingen forefindes. Supplerende elinstallationer på standen kan etableres for udstillerens regning efter nærmere aftale. Belysning på standen, der skal være lavenergi eller LED, etableres af udstilleren. Med mindre andet aftales vedligeholder HUSET Middelfart belysningen på standen for udstillers regning. Pærer o.l. som udskiftes, faktureres halvårligt sammen med standlejen til udstilleren.

Andre installationer

Telefonstik, vand- og afløbsinstallationer på standen kan, hvis muligt, etableres for udstillerens regning efter nærmere aftale.

Skiltning

Udstilleren skal sørge for tydelig skiltning med firmanavn og produktoplysninger m.m. Skilte må ikke uden nærmere aftale med HUSET Middelfart anbringes uden for standarealet.

Håndværkerassistance

Udstilleren kan benytte egne håndværkere ved op- og ombygning af standen. Efter ønske kan HUSET Middelfart være behjælpelig med af finde lokale håndværkere.

Byggeaffald

Udstilleren skal selv sørge for at fjerne tom emballage, materialerester og byggeaffald efter opstilling, ombygning og nedbrydning af standen. HUSET Middelfart kan dog efter nærmere aftale være behjælpelig dermed.

Særligt om den udendørs udstilling

Parcellen

Hvis der ikke er indgået andre aftaler, overtages parcellen i grovplaneret stand, belagt med muld-jord. Udstilleren skal selv forestå udgravninger, bortkørsel af overskudsjord og etablering af have-anlæg med græssåning/beplantning.

Afstandsregler

Bygninger skal dimensioneres/placeres således, at følgende afstandsregler nøje overholdes:

• til naboparcel: mindst 2,5 m

• til sti/beplantningsbælte: mindst 1 m

Indlevering og afhentning af byggematerialer

Indlevering og -afhentning af byggematerialer og andre varer skal som hovedregel ske i udstillingens normale åbningstid. Udstilleren eller hans leverandør skal henvende sig i receptionen ved ankomsten. Udstilleren skal selv sørge for nødvendigt grej og personale til aflæsning og transport.

Transport af materialer og varer på flisebelagte stier og stier med skærver er ikke tilladt uden særlige foranstaltninger (udlægning af køreplader).

Adgang til den nyeste del af udstillingen (mod Hindsgavlhalvøen) sker gennem bom fra Hindsgavl Alle. Bommen åbnes ved at trykke på knappen hvorved der kaldes op til receptionens medarbejdere, der herefter åbner bommen via automatik. Af hensyn til faren for tyveri er bommen altid nede, og der er derfor kun adgang i udstillingens åbningstid med mindre andet er aftalt.

El og belysning

Der er mulighed for etablering af elforsyning på den enkelte parcel fra kabelskabe placeret i udstillingsområdet. Udstiller leverer og monterer for egen regning forbindelse fra anvist kabelskab til udstyr på egen parcel i henhold til gældende regler. Udstilleren skal for egen regning levere og montere måleudstyr (bimåler) til registrering af eget elforbrug.

Med mindre andet er aftalt, vedligeholder HUSET Middelfart belysningen på standen for udstillerens regning. Elforbrug, pærer og lignende, som udskiftes, faktureres halvårligt sammen med standlejen.

Andre installationer

Telefonstik på standen kan etableres for udstillerens regning efter nærmere aftale. Udstilleren skal i nødvendigt omfang for egen regning etablere faskine på parcellen til opsamling af regnvand. Vand- og afløbsinstallationer kan ikke etableres.

Skiltning

Udstilleren skal sørge for tydelig skiltning med parcelnummer og firmanavn m.m. HUSET Middelfart stiller uden beregning standard skiltegalge til rådighed. Udstiller aftaler skiltetekst med receptionen. Udstilleren kan dog vælge at anvende eget skilt, hvis dimensionerne ikke overstiger b x h = 1,20 x 1,00 m. Skilte må ikke uden nærmere aftale anbringes uden for parcellen.

Håndværkerassistance

Udstilleren benytter normalt egne håndværkere ved op- og ombygning af standen. Efter ønske kan HUSET Middelfart være behjælpelig med af finde lokale håndværkere.

Renholdelse

HUSET Middelfart sørger for almindelig renholdelse af udstillingsarealerne herunder græsslåning og almindelig ukrudtsbekæmpelse. Efter nærmere aftale kan HUSET Middelfarts anlægsgartner påtage sig ekstraordinære ren- og vedligeholdelsesopgaver (pasning af blomsterbede, beskæring af buske og træer m.m.) mod betaling efter aftale.

Tyverisikring

Udstillere med udestuer og fritidshuse anbefales at sikre sig mod tyveri ved installering af elektronisk tyverisikringsanlæg eller aftale med sikkerhedsvagt. Læs endvidere kontraktens bestemmelser om tegning af forsikring mod brand, hærværk osv.

Bemanding og nøgleordning

Udstillere anbefales at bemande deres udstilling i weekender og på helligdage. Som alternativ/supplement kan udstilleren vælge at aflevere en nøgle til HUSET Middelfart, som interesserede udstillingsgæster så kan låne i receptionen mod fremvisning af legitimation. HUSET Middelfart påtager sig dog intet ansvar for eventuelt hærværk/tyveri, som skyldes udstillingsgæsternes adgang uden opsyn til udendørs parceller.